Skip to main content

esmo

Ο «Οδηγός Επιβίωσης Ασθενών με Καρκίνο» (ESMO Cancer Survivorship Patient Guide) της ESMO (European Society for Medical Oncology), είναι ένα πρωτοποριακό «Βιβλιάριο παρακολούθησης της πορείας του ιστορικού του ασθενή με καρκίνο», που έχει σκοπό να αποτυπώνει διαχρονικά το ιστορικό όλων των θεραπειών που αυτός έχει λάβει καθώς και τις επιπτώσεις, που πιθανόν να είχαν ή έχουν στην πορεία
της υγείας του. Με το Βιβλιάριο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στον ιατρό ειδικότητας που θα επισκεφθεί, να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα της υγείας του ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο ιστορικό καρκίνου, που θα του επιτρέψει να προβεί στις βέλτιστες επιλογές, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε παρέμβαση, που θα μπορούσε να δράσει επιβαρυντικά ή να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα παρέχει στον ασθενή ασφάλεια, γνωρίζοντας τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα της υγείας του αλλά και προτάσεις για τη ζωή μετά τον καρκίνο. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή απο τον παρακάτω σύνδεσμο :

Οδηγός ασθενούς / ESMO

Επιπλέον οδηγούς, ειδικούς ανά τύπο καρκίνου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα δικαιώματα του ασθενούς

Οι ασθενείς είναι σωστό να γνωρίζουν τα νομικά τους δικαιώματά και όταν χρειαστούν διευκρινήσεις και επεξήγηση να απευθύνονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων και των κλινικών για να πληροφορηθούν σωστά για θέματα ιατροφαρμακευτικά, για ειδικές θεραπείες αποκατάστασης, ειδικά κέντρα αποθεραπείας, τεχνητά μέλη, ειδικά προνόμια, δωρεάν παροχές φαρμάκων, κα.

Ο ασθενής έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπή και εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και στο «ιατρικό απόρρητο». Έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των συμπερασμάτων του Ιατρικού Συμβουλίου καθώς και να ζητήσει δεύτερη ιατρική γνώμη, πριν δώσει τη συγκατάθεσή του σε κάθε προτεινόμενη θεραπεία. Μπορεί επίσης να αρνηθεί κάποια από τις προτεινόμενες θεραπευτικές μεθόδους.

Ο ασθενής μαζί με το εξιτήριό του έχει δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου και ιατρικό ενημερωτικό σημείωμα από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Νόμος 2071/1992 (ΦΕΚ Α’ 123) εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας

Η ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν.2071/1992 καλύπτει τα ατομικά δικαιώματα του πολίτη σε περίπτωση νοσηλείας του.

  • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για την φύση της ασθένειάς του.
  • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
  • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
  • Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
  • Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν εξ’ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
  • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων πρέπει να είναι εγγυημένος.
  • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνώρισης σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
  • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
  Η κρίση περί πληρότητας των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για την υπαγωγής της πιστοποιημένης αναπηρίας σε συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία.
Η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» και ειδικότερα μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης. Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα, μέσω του εν λόγω υποσυστήματος είναι:
•Αρχική αίτηση για αξιολόγησης
•Αίτηση για παράταση
•Αίτηση για αναθεώρηση
•Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης.
Η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ., είτε διαδικτυακά μέσα από:
 www.gov.gr – Αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με τους κωδικούς taxisnet και το ΑΜΚΑ του εξεταζόμενου. → Νέα αίτηση → συμπληρώνετε τα βασικά στοιχεία του εξεταζομένου → τύπο αίτησης → αιτία αναπηρίας – ασφαλιστικό φορέα – αρ. Μητρώου Φορέα – τελευταίο επάγγελμα → επιλέγετε τη Τοπική Διεύθυνση ΚΕ.Π.Α του τόπου κατοικίας και ολοκληρώνετε με την υποβολή της αίτησης με το κουμπάκι στο τέλος της λίστας, κάτω δεξιά.
Από την ίδια πλατφόρμα μπορείτε να βλέπετε την εξέλιξη της αίτησης.
Ο αιτών ενημερώνεται για την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. για αξιολόγηση της αίτησής του με γραπτό μήνυμα (SMS), τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, προκειμένου να παραστεί. Εναλλακτικά, δύναται η ενημέρωσή του να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά, εντός της αυτής προθεσμίας.
Ο αιτών δύναται να υποβάλει προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. κατά της Γ.Α.Π.Α. που εκδόθηκε από το ΚΕ.Π.Α. σε συνέχεια της Γ.Α. της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
 Έχει δημιουργηθεί η Εθνική Πύλη Αναπηρίας για την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των ατόμων με αναπηρία.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Πύλης, μπορείτε να:
•υποβάλετε αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας μέσω των νέων ψηφιακών υπηρεσιών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (e-ΚΕΠΑ)
•υποβάλετε αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας
•έχετε πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα σας που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία
•πληροφορηθείτε για τις διαθέσιμες παροχές που σχετίζονται με την αναπηρία, καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτών
•βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για τη καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση σας :